STATUTEN TAFELTENNISCLUB EERNEGEM

WVL 125

 

versie 2008

 

TITEL I : OMSCHRIJVING VAN DE VERENIGING

 

Artikel 1 : Omschrijving en oprichting

 

De naam van de feitelijke vereniging luidt “Tafeltennisclub Eernegem” of afgekort “TTC EERNEGEM”

 

Tafeltennisclub Eernegem werd opgericht in 1977 en is sinds het sportseizoen 1977-78 aangesloten bij de Koninklijke Belgische Tafeltennisbond onder het affiliatienummer 7/125.

 

Tafeltennisclub Eernegem maakt thans deel uit van de VZW Vlaamse Tafeltennisliga met zetel te 1070 Brussel,  Brogniezstraat 41 bus 3,

 

Artikel 2 : Zetel

 

De zetel van de vereniging is gevestigd in de woonplaats van de secretaris, thans Achterstraat 49 te 8480 Eernegem (Ichtegem).

 

Het lokaal van de club is de Gemeentelijke Basisschool ’t Mozaiek, Westkerkestraat 53 te 8480 Eernegem (Ichtegem).

 

Zetel en lokaal van de vereniging zijn wijzigbaar bij beslissing van het bestuur, ter kennis gebracht aan het Secretariaat van het Provinciaal Comité West-Vlaanderen van de Vlaamse Tafeltennisliga.

 

Artikel 3 : Duur en dienstjaar

 

De tafeltennisclub Eernegem is opgericht voor onbepaalde duur.

 

Het dienstjaar vangt aan op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.

 

Artikel 4 : Doel

 

De club heeft als doel:

 

a)     onder meer door de tafeltennis een gezonde ontspanning te scheppen in een sportieve en kameraadschappelijke sfeer

b)    in deze sport het hoogste proberen te bereiken met de ter beschikking staande middelen, zonder echter enige speler premies of loon te betalen omwille van zijn sportieve activiteit als tafeltennisspeler

 

Artikel 5 : Verantwoordelijkheid

 

De tafeltennisclub Eernegem is een feitelijke vereniging met beperkte verantwoordelijkheid.

 

De club is slechts verbonden tot het maatschappelijk kapitaal, dat gevormd wordt door de bijdrage van de actieve en sympathiserende leden.

 

Noch de club, noch de bestuursleden zijn verantwoordelijk voor ongevallen, diefstal, en elke onrechtmatige daad bij het verwezenlijken van het doel.

 

 

TITEL II : LEDEN

 

Artikel 6 : Leden : stemrecht algemene vergadering en verantwoordelijkheid

 

Zolang TTC Eernegem als club aangesloten blijft bij de Vlaamse Tafeltennisliga worden slechts als stemgerechtigde leden op de Algemene Vergadering beschouwd, de personen die:

 

-         een aansluiting onderschreven hebben bij de Vlaamse Tafeltennisliga  én

-         het jaarlijks lidgeld voldaan hebben én

-         ouder zijn dan 16 jaar

 

De andere leden van de club wonen de Algemene Vergadering slechts bij met raadgevende stem.

 

De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten en kunnen geen opbrengsten halen uit de vereniging waardoor zij zich individueel verrijken. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen.

 

Bij ontbinding van de vereniging, om welke reden ook, moet het vermogen van de vereniging worden bestemd tot een doel dat aansluit bij het doel van de vereniging en mag het niet worden uitgekeerd aan de leden.

 

Ieder lid is in gelijke mate medeverantwoordelijk voor de eventuele passiva van de vereniging en voor de aangegane verbintenissen.

 

Ieder lid dat een aansluiting onderschrijft wordt geacht huidig statuten en het (eventueel) huishoudelijk reglement te aanvaarden

 

 

TITEL III : BESTUUR

 

Artikel 7 : Bestuur: samenstelling, ontslag en wijziging

 

De club wordt bestuurd door een bestuursraad bestaande uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, en minimum twee en maximum vijf andere bestuursleden, allen ouder dan 18 jaar.

Minstens 2/3 van de bestuursleden (waaronder de voorzitter en/of de secretaris) zijn inwoners van de gemeente Ichtegem.

 

In de loop van het dienstjaar kan het bestuur bij eenvoudige meerderheid steeds zichzelf aanvullen tot het maximum aantal en kan ze ook bij dezelfde meerderheid een bestuurslid uitsluiten, na hem gehoord te hebben.

 

Wanneer een bestuurslid of een lid wenst ontslag te nemen, dient dit schriftelijk gemeld te worden aan de secretaris.

 

Wanneer in de loop van een dienstjaar een wijziging heeft plaats gevonden in de samenstelling van het bestuur, is deze wijziging definitief wanneer op de eerstvolgende Algemene Vergadering de meerderheid van de stemgerechtigden zich daar niet tegen verzet.

 

Artikel 8 : Bevoegdheid bestuur

 

Het bestuur beslist over alle zaken welke niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de Algemene Vergadering en beslist onder andere soeverein op sportief en financieel vlak.

 

Het bestuur beslist met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

 

Het bestuur kan onder andere aan leden een tijdelijke schorsing opleggen voor wedstrijden, trainingen of beiden.

 

Het bestuur beslist over de hoogte van de jaarlijkse ledenbijdrage en over het al dan niet aanvaarden van nieuwe leden.

 

Slechts de voorzitter of de secretaris of drie gezamenlijk optredende bestuursleden kunnen de club verbinden ten opzichte van derden.

 

Het bestuur kan zijn bevoegdheid voor bepaalde handelingen echter overdragen aan één of meer bestuurders of derden.

 

Het bestuur kan een huishoudelijk reglement uitvaardigen, dit op elk ogenblik aanpassen en toezien op de naleving ervan.

Het bestuur beslecht alle betwistingen aangaande de interpretatie van de statuten en huishoudelijk reglement.

 

Artikel 9 : Verkiezing bestuur

 

Het bestuur is tweejaarlijks hernieuwbaar. Alle bestuursleden zijn uittreedbaar en herkiesbaar. Voorzitter en secretaris zijn echter nooit gezamenlijk uittreedbaar.

De verkiezing gebeurt bij geheime stemming.

 

Tweejaarlijks, namelijk op de jaarlijkse statutaire vergadering van de oneven jaren, vermeldt het bestuur in de dagorde een ontwerp van samenstelling van bestuur.

 

Wanneer de meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden op de Algemene Vergadering zich niet tegen dit ontwerp verzet, is dit verkozen voor de volgende twee jaar.

 

Wanneer de meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden op de Algemene Vergadering zich tegen het ontwerp verzet, maakt het bestuur een nieuw en verschillend ontwerp op tegen de volgende Algemene Vergadering. Ondertussen blijft het zittende bestuur volledig in functie.

 

Wanneer het gewijzigde ontwerp door de tweede Algemene Vergadering opnieuw door de meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden verworpen wordt, wordt bij geheime stemming per kandidaat bestuurslid gestemd over hun weglating van de lijst, bij meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden.

 

Het voorlopig verkozen bestuur bestaat dan uit die leden die niet weggelaten werden uit deze lijst door de meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden.

 

Dit voorlopig bestuur vult zichzelf dan aan uit alle leden van de vereniging overeenkomstig artikel 7.

 

 

TITEL IV : ALGEMENE VERGADERING

 

Artikel 10 : Algemene Vergadering : samenroeping

 

De Algemene Vergadering van de leden wordt jaarlijks samengeroepen voor de aanvang van de interclub, tussen 1 juli en 15 augustus en bij voorkeur op de eerste donderdag van de maand juli.

 

De buitengewone Algemene Vergadering kan te allen tijde worden samengeroepen, minstens 5 dagen op voorhand, door de voorzitter, de secretaris, het bestuur of minstens 1/3 van de leden.

 

Artikel 11 : Algemene Vergadering : bevoegdheid

 

De Algemene Vergadering is bevoegd om te beslissen over punten die op de dagorde van de Algemene Vergadering staan, betreffende:

 

-         definitieve uitsluiting van leden of schorsing voor meer dan één jaar

-         verkiezing van het bestuur voorzien in artikel 9

-         wijziging van de statuten, met een bijzondere meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte stemmen

-         ontbinding van de vereniging met een meerderheid van ¾ van de uitgebrachte stemmen

-         wijziging van het doel van de vereniging met eenparigheid van de uitgebrachte stemmen

 

De Algemene Vergadering beslist steeds met een eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij anders bepaald. Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

 

De Algemene Vergadering zetelt ook in graad van hoger beroep tegen een beslissing van het bestuur betreffende de belangen van een individueel lid, voor zover dit lid dit beroep op de dagorde van de Algemene Vergadering heeft geplaatst.

 

Een beslissing van het bestuur kan echter slechts teniet gedaan worden of gewijzigd worden door de Algemene Vergadering met een bijzondere meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte stemmen. Het beroep is niet opschortend.

 

Artikel 12.

 

Wat niet geregeld wordt door huidige statuten en het huishoudelijk reglement wordt geregeld door de bestuursraad, naar analogie met de statuten, het huishoudelijk reglement en de landelijke sportreglementen van de vzw Vlaamse Tafeltennisliga.

 

De huidige statuten zijn tot stand gekomen na herwerking van de bestaande statuten daterende van 7 april 1988.

 

De huidige statuten werden besproken en goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 10 juli 2008.